İkamet Başvuru Yapma

Yabancı adına başvurulması
Veli seçenlerin, adına başvurulan yabancı çocuğa ilişkin doğum belgesini; Vasi
seçenlerin, vesayet kararını; Avukat seçenlerin, vekaletname örneğini başvuru belgelerine
eklemesi gerekmektedir.
Bu belgeler Türk makamlarından alınmışsa e-imzalı/imzalı ve mühürlü/kaşeli olmalı;
yurt dışından temin edilmişse Apostille şerhli ve Türkçe tercümesinin noter onaylı olması
gerekmektedir. Apostille anlaşmasına taraf olmayan ülke vatandaşı olunması halinde söz
konusu belgelerin ilgili ülke makamları tarafından onaylanması (konsolosluk onayı ve Dışişleri
Bakanlığı veya bu konuda yetkilendirilmiş Türk Makamları) gerekmektedir.